Składki

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 285/XIX/2022 z dnia 29 października 2022 r. ustalił nową wysokość składek dla członków zwyczajnych za 2023 rok:

75,00 zł składka normalna (N) dla osób pracujących,

51,00 zł składka ulgowa (U) dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych oraz

36,00 zł składka ulgowa młodzieżowa (UM) dla dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym.


Co nam daje członkostwo w PTTK? Są to cztery obszary, w których zyskuje się wymierne korzyści:

obszar finansowy – wszystkie osoby posiadające ważną legitymację z opłaconą składką mogą oczekiwać 20% zniżki za pobyt w schroniskach PTTK. Zniżka dotyczy kosztów noclegu, a nie kosztu wyżywienia

obszar rekreacyjny – członkowie PTTK mają pierwszeństwo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez poszczególne koła i kluby zrzeszone w PTTK

obszar emocjonalny – uczestnictwo w organizowanych przez nas imprezach umożliwia kontakty międzyludzkie z osobami posiadającymi podobne lub tożsame zainteresowania

obszar naszego bezpieczeństwa – zapłacenie składki PTTK za dany rok jest równoznaczne z zawarciem polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa ważna jest od dnia zapłacenia składki do dnia 31 grudnia roku, za który zapłaciliśmy składkę. Polisa obejmuje nieszczęśliwe wypadki, które miały miejsce na obszarze całej Europy, zarówno w trakcie imprez organizowanych przez PTTK, jak i wypadów indywidulanych lub zdarzeń w naszym miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie obejmuje:

  • śmierć w NNW do 12 500 PLN,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW do 25 000 PLN,
  • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru do 12 500 PLN,
  • koszt protez do 3 000 PLN,
  • ubezpieczenie bagażu w KL do 2 000 PLN,
  • koszty operacji kosmetycznych w NNW do 3 000 PLN,
  • koszty ratownictwa na terenie całego świata do 5 000 EUR,
  • koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych do 10 000 PLN.

Więcej na temat ubezpieczenia NNW wraz z pełnym tekstem zawartej umowy znajdziecie na stronie www.pttk.pl. Wszystkim należy jednak życzyć, aby nie mieli potrzeby skorzystania z w/w świadczeń.

I to wszystko członkowie PTTK otrzymują w ramach zapłaconej składki członkowskiej na dany rok. Zapraszamy do biura przy ul. Głęboka 56 w poniedziałki i środy w godzinach 10:00 – 16:00. Składkę można też uiścić wpłacając ją na konto Oddziału: 23 1050 1083 1000 0001 0075 8127

Zbigniew Huczała

Prezes Zarządu Oddziału PTTK